ประวัติผู้รับใบอนุญาต

ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เป็นบุตรคนโตของท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน อดีตผู้บริหารโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ซึ่งนับเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของอำเภอหาดใหญ่ จังหวักสงขลา เดิมชื่อ "โรงเรียนหาดใหญ่วิทยา" ก่อตั้งมาประมาณ 65 ปี โดยมีท่านอาจารย์ประดิษย์ ดิษยะศริน เป็นเจ้าของโรงเรียน

จากบทความที่ท่านอาจารประณีต ได้เขียนขึ้นในหนังสือ "สัมฤทธิ์สาร" ของโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ชี้ให้เห็นว่าท่านอาจารย์ประณีตได้เจริญรอยตามคุณพ่อของท่าน คือ อาจารย์ประดิษย์ ดิษยะศริน เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีเมตตาและมีคุณธรรม เป็นผู้มีความขยัน อดทน พากเพียร ซึ่งในปัจจุบันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ได้เจริญเติบโตมาโดยลำดับ เปิดสอนในระดับอนุบาลและปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในชื่อ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ด้วย ความทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจและกำลังทรัพย์ ทำให้โรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์เป็นที่ยอมรับของสังคม อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ยังเป็นคนที่รักและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทย การกุศล ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณกุศล