ประวัติ

โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร. 0-7425-3231-2 ตามใบอนุญาต เลขที่ 1/2519 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2519 เดิมตั้งอยู่ในโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์ สายสามัญโดยมีท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนแห่งแรกใน อำเภอหาดใหญ่ เพราะท่านได้เล็งเห็นถึงการศึกษาของเยาวชน

ครั้นถึง พ.ศ.2521 ก็ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองมาก สถานที่เรียนไม่พอจึงย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบันนี้โดยได้รับที่ดินจาก คุณพ่อไพรัช คุณแม่พิศ สัตยารักษ์

ต่อมา พ.ศ. 2527 ก็ได้รับการร้องขอจากศิษย์ และผู้ปกครองรวมทั้งผู้ใหญ่ในกรมฯ สนับสนุนให้เปิดสอนในระดับ ปวส. ด้วยเพราะจะได้ไม่ต้องเข้าเรียนต่อในกรุงเทพฯ จะได้คลายความห่วงใยในการจากไกลและความแออัดของเมืองหลวง จึงได้ขออนุญาตเปิดสอนในระดับ ปวส. ขึ้นชื่อว่า “โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ” โดยมีท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้บริหารดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต

ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ ได้รวมกิจการกับโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์” ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) ปี พ.ศ. 2554

นอกจากการเรียนการสอนแล้วก็ได้พยายามส่งเสริมด้านกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้แสดงออก ซึ่งความสามารถของแต่ละบุคคลได้ทำงานและอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะได้ฝึกความรับผิดชอบ และรู้จักการเสียสละต่อส่วนรวมให้ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม