ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน

สภาพชุมชนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ตั้งอยู่มีประชากรค่อนข้างหนาแน่น ประมาณ 70,000 คน (ข้อมูลจากเทศบาลนครหาดใหญ่) มีอาณาเขต

  • ทิศเหนือ จดชุมชนบ้านบางแฟบ
  • ทิศใต้ จดชุมชนตลาดพ่อพรหม
  • ทิศตะวันออก จดชุมชนวัดหาดใหญ่ในและคลองอู่ตะเภา
  • ทิศตะวันตก จดชุมชนวัดหาดใหญ่ใน

ประชากรในชุมชนนับถือถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ ผู้ปกครองนักเรียนประกอบอาชีพ รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ และแม่บ้าน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

วิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ใกล้กับสถานประกอบการ สถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การคมนาคมสะดวกสบาย ประเพณีท้องถิ่นที่ชุมชนปฏิบัติสืบทอดกันมา เช่น ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีหล่อเทียนพรรษา เป็นต้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 รวมระยะเวลา 40 ปี โรงเรียนได้สร้างความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมืออันดีกับชุมชนมาโดยตลอด ทำให้ชุมชนและผู้ปกครองมีความเชื่อถือ โดยส่งบุตรหลานมาเรียนและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี นักเรียนมีพื้นฐานทางครอบครัวที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถปรับตัวได้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารวิทยาลัยฯ มีเครือข่ายผู้ปกครอง มีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงชมรมศิษย์เก่า ให้การสนับสนุนและพัฒนาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง มีผู้ปกครองนักเรียนเป็นเครือข่ายช่วยดูแลนักเรียนเพื่อร่วมกันพัฒนาและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ