ปรัชญา

เน้นวินัย ประพฤติ ยึดวิชาการ

(Disciplinary, Well – Behavior and Academic First)

  • เน้นวินัย คือ การมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน มีวินัย มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลารู้จักหน้าที่และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยฯ และสังคม ซึ่งเป็นคุณลักษณะขั้นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม ทางวิทยาลัยฯ เล็งเห็นว่าหากบุคลากรในสังคมต่างมีวินัย และรู้จักหน้าที่ของตนเองปัญหาต่าง ๆ ในสังคม จะลดลง จึงถือว่าวินัยเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่สำคัญในการอยู่ร่วมกัน
  • ประพฤติ คือ การมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสมกับวัย เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนมีค่านิยมที่พึงประสงค์ ได้แก่ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสำนึกรักบ้านเกิด
  • ยึดวิชาการ คือ การมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในด้านวิชาการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความฉลาดทางความคิด และมีความฉลาดทางอารมณ์สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม